در حال حاضر مطلب بیشتری موجود نیست
توسعه همه جانبه مردم لر در گرو بازسازی هویت اجتماعی فاخر ایشان است.